مصاحبه مهندس نوید کمالی

روستای الکترونیک زین آباد